Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Newidiad Erthyglau Sefydlu

image

Mae llawer o newid wedi bod yn y pedair blynedd ar ddeg ers i’n herthyglau presennol gael eu mabwysiadu − yn nhermau’r fframwaith deddfwriaethol (yn bennaf Deddf Cwmnïau 2006 a Deddf Elusennau 2011) ond hefyd yn nhermau’r ffordd mae Cyngor ar Bopeth yn gweithio. Yn 2002, roeddem yn cynnig cyngor cychwynnol dros y ffôn i bobl leol gydag apwyntiadau wyneb yn wyneb yn ein canolfannau pan oedd angen hynny. Deallwyd y byddai cleientiaid yn gofyn am gyngor o ardal ehangach ac yn benodol, gan mai Bangor yw’r brif ganolfan fasnachol i Dde Ynys Môn, denwyd cleientiaid o’r ardal hon yn benodol.

Dyna pam y diffiniwyd yr ardal sy’n elwa fel Gwynedd a De Ynys Môn a newidiwyd yr enw o “Canolfannau Cynghori Gwynedd Citizens Advice Bureaux” i “Cyngor ar Bopeth Gwynedd & De Ynys Môn Citizens Advice Bureau”. Derbyniom hefyd gyfraniad ariannol rheolaidd gan Gyngor Sir Ynys Môn bryd hynny.

Fodd bynnag, dros y blynyddoedd rydym wedi gallu rhoi cymorth i fwy a mwy o bobl drwy gydgyfrannu galwadau ledled Cymru a Lloegr. Yn 2015−16, rhoesom gymorth i 2,519 o gleientiaid oedd yn byw yng Ngwynedd a 256 a oedd yn byw ar Ynys Môn – ond roedd cyfanswm y cleientiaid a roesom gymorth iddynt yn 7,618. Yn groes i hyn, cafodd 1,512 o gleientiaid a oedd yn byw yng Ngwynedd eu helpu gan aelodau eraill o’r Rhwydwaith Cyngor ar Bopeth. Yr ydym wedi derbyn cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y fenter hon sydd wedi’n galluogi i gyflogi dau asesydd mynedfa. Dyma pam yr ydym yn rhoi cymorth i fwy o bobl mewn rhannau eraill o Gymru na’r nifer o drigolion Gwynedd sy’n derbyn cymorth Canolfannau eraill.

Y flwyddyn nesaf gobeithiwn ymuno gyda Chanolfannau eraill yng Ngogledd Cymru i ddarparu gwasanaeth y Llinell Gymorth Defnyddwyr ar draws Lloegr a Chymru, yn cynnwys ateb galwadau yn yr iaith Gymraeg.

O dan yr amgylchiadau nid yw’n synhwyrol bellach i’n “Amcan Elusennol” gyfyngu ein gweithgareddau i elwa’r gymuned yng Ngwynedd a De Ynys Môn. Dylai’n amcan elusennol fod yn hytrach i weithio “yn benodol, ond heb gyfyngiad, er budd y gymuned yng Ngwynedd a’r ardaloedd cyfagos”.

Argymhellwyd y newid hwn yn genedlaethol yn 2008 ac mae’n rhaid cael caniatâd y Comisiwn Elusennau. Mae’r Comisiwn eisoes wedi cadarnhau eu caniatâd.

Rydym hefyd yn cynnig newid ein henw o “Cyngor ar Bopeth Gwynedd & De Ynys Môn Citizens Advice Bureau” i “Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice” yn unol â’r realaeth bresennol ac i osgoi cael ein cymysgu gyda’n cymdogion ar Ynys Môn, a ninnau’n gweithio’n agos gyda nhw. Mae tynnu “Bureaux” oddi ar ddiwedd y teitl yn unol â newidiadau cenedlaethol mewn brandio. Mae angen caniatâd y Comisiwn Elusennau i newid ein henw hefyd ond nid oes angen sicrhau hyn ymlaen llaw – dim ond cadarnhau na fydd yr enw newydd yn peri dryswch gydag enw elusen arall sydd eisoes yn bodoli a wnânt.

Mae newidiadau manwl pellach y mae Cyngor ar Bopeth wedi’u gwneud i’r Erthyglau Cymdeithasu Model. Mae yna esboniad o’r newidiadau yn Saesneg yma . Cyhoeddwyd fersiwn Cymraeg o’r Erthyglau Cymdeithasu Model ond efo nifer o gamgymeriadau felly rydym wedi paratoi fersiwn newydd iddynt.

Yn ôl Cymal 6.14 o’r Cytundeb Aelodaeth bresennol mae’n rhaid cael caniatâd Cyngor ar Bopeth i newid unrhyw beth yn y dogfennau llywodraethol model:

6.14 The Member agrees that if it incorporates, changes legal form, or sets up a new body it will use Citizens Advice model governing documents and use a standard name format (annexe 2). Other bureaux should adopt the model if the opportunity arises. The Bureau must seek Citizens Advice approval for changes to the model documents.

Er nad oes darpariaeth debyg yn y Cytundeb Aelodaeth newydd arfaethedig, os cytunir ni fydd yn weithredol tan fis Ebrill 2017, ac felly mae angen i ni symud ymlaen ar y sail y byddwn angen cydsyniad i unrhyw newid.

Mae yna ddwy ddarpariaeth lle roeddem yn gwyro yn flaenorol o’r dogfennau model:

Dwi wedi codi’r materion hyn gyda’n Rheolwr Perthynas a dyma ei ateb:

The current Citizens Advice Impact resources, very much help demonstrate the impact of services and all members are encouraged to use the impact tools. While I fully see the benefit of a social audit I am just not clear why it might be expressly included in your M&A and what the advantage of having a clause of this nature might be. Because the Social Audit clause is not included in the model M&A Citizens Advice will need to approve the requirement under the current Membership Agreement.

Effective Trustee recruitment and selection processes should be followed, together with compliance with the model governing documents in terms of election of trustees. The original clause seems unduly prescriptive.

Mae rhai aelodau staff a gwirfoddolwyr yn annog yr Ymddiriedolwyr i gynnwys cynrychiolwyr staff a gwirfoddolwyr fel aelodau llawn o’r Bwrdd neu/ac fel aelodau o’r Elusen (h.y. efo’r hawl i bleidleisio ar benodiadau i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr). Dwi wedi gofyn am farn a’r hyn gan ein Rheolwr Perthynas hefyd a dyma ei ateb:

Having paid and unpaid staff as members of local Citizens Advice is not currently supported by Citizens Advice, I believe on the basis that it is not the most effective way to engage with volunteers, managing potential conflicts of interest limits the ability of the Trustee Board to provide strategic leadership and a risk of perceived compromise of governance structure that may have an adverse effect in a competitive environment.

If you intend to include volunteers as members then specific approval, under the current membership agreement, is required. The Charity Commission provide useful guidance on managing conflicts of interest in particular the risk of conflicts of duty and loyalty, even the perception of a conflict can be damaging to a Charity.

Citizens Advice recognises the valuable contribution volunteers make and does support volunteer engagement with organisation leadership. This is often through Volunteer Representative participating at the Trustee Board, with a clear role and terms of reference, though not in a voting / director capacity. As an alternative, holding Volunteer Forum meetings with Trustees or a nominated Trustee, to feed into the cycle of Trustee Board meetings, again with clear terms of reference. This can be helpful in circumstances when volunteers are spread across a number of service delivery points and there is challenge for any single volunteer representative to be able to fairly represent the views of all of the volunteers, without the role becoming too time consuming.

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr felly yn argymell bod yr Erthyglau Cymdeithasiad diwygiedig canlynol yn cael eu mabwysiadu yn y CCB.

Fersiwn newydd yr Erthyglau Sefydlu i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr

Erthyglau Sefydlu – newidiadau o’r fersiwn model

Gwybodaeth Bellach

Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad Presennol CAB Gwynedd

Erthyglau Cymdeithasiad Model a ddrafftiwyd gan Gyngor ar Bopeth

Eglurhad o’r newidiadau i’r model (uniaith Saesneg)

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share