Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor ar Bopeth Gwynedd 2017

image

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni Cyngor ar Bopeth Gwynedd ar:

Dydd Gwener, 6fed o Hydref am 2 y.p yn Neuadd Penrhyn, Bangor, LL57 1DT.

Y siaradwr gwadd fydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd a Chynghorydd Gogledd Dolgellau. Bydd yn esbonio ei fwriad o fynd i’r afael a heriau presennol sydd yn wynebu’r Cyngor a sut y gall CAB Gwynedd a Chyngor Gwynedd barhau i gydweithio er lles trigolion Gwynedd.

Bydd cyfle hefyd i weld ein hadeilad newydd, sef Canolfan Lafan.

Agenda

1) Croeso gan y Llywydd Betty Williams, cyn AS Conwy
2) Ymddiheuriadau
3) Siaradwr Gwâdd: Cyng. Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd
4) Adolygiad Blynyddol: Tal Michael, Prif Weithredwr
5) Datganiadau o Fuddiant
6) Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 7fed Hydref 2016
7) Materion yn codi o’r cofnodion
8) Adroddiad y Cadeirydd: Evelyn Butler
9) Cyflwyno Cyfrifon 2016/2017: Ian Cuthbertson, Trysorydd
10) Ethol Ymddiriedolwr: Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynnig ail-ethol Peter Eifion Evans
11) Ail-benodi Archwilwyr: Williams Denton Cyf
12) Diolchiadau i’r gweithwyr gwirfoddol a chyflogedig
13) Cloi’r cyfarfod

Ar ôl y cyfarfod ffurfiol bydd cyfle am banad a sgwrs

Fersiwn Argraffadwy o’r Agenda a Phapurau 2017

Gallwch gofrestru eich presenoldeb yma

I wirfoddoli efo ni, gyrrwch e-bost i [email protected]

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share