Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Deg awgrym i osgoi dyled oherwydd y Nadolig

image

Mae Nadolig yn gyfnod o roddi, ond dim drwy roi pwysau arnoch chi eich hun yn y flwyddyn newydd gyda biliau a dyledion na allwch ei fforddio. Mae’n hawdd gorwario yn enwedig gyda chynigion deniadol a phwysau i brynu, ond mae’n rhaid penderfynu faint y gallwch ei fforddio cyn cychwyn gwario. Mae cynllunio, cyllidebu a chael trefn yn allweddol i osgoi mynd mewn i ddyled dros y Nadolig a thu hwnt. Os ydi eich gwariant yn mynd allan o reolaeth, mi fedrwch weld yn fuan bod dyled yn ffordd o fyw ac nid ond problem y Nadolig. Os ydych yn mynd i mewn i drafferthion, cysylltwch â CAB Gwynedd ar 0345 450 3064, mynychwch sesiwn galw heibio, cwblhewch ffurflen ymholiad (i gymdogion Gwynedd) neu ewch i wefan Cyngor ar Bopeth

Dyma rhai awgrymiadau i osgoi mynd mewn i ddyled;

1. Cynlluniwch yn fuan am y Nadolig

Mae’n bwysig fod yn realistig a chyllidebu yn unol â hynny. Gweithiwch allan faint yr ydych am wario ar bob person a chadw at hynny. Rheolwch ddisgwyliadau o be allwch chi a Siôn Corn ei roi.

2. Peidiwch ag anghofio eich biliau dyddiol

Cofiwch fod eich rhent, morgais, biliau dwr/trydan/nwy, biliau bwyd ac unrhyw ddyledion presennol dal angen cael eu talu – gall y goblygiadau fod yn ddifrifol os nad ydynt yn cael eu talu. Mae angen cael eich blaenoriaethau yn gywir hyd yn oed dros y Nadolig.

3. Peidiwch â dibynnu ar orddrafft

Os ydych angen mwy o arian, peidiwch â defnyddio gorddrafft heb drafod gyda’ch banc gyntaf – mi wneith weithio allan yn fwy costus.

4. Cadwch bethau yn syml

Os ydych yn gallu fforddio i dalu yn llwyr am eich nwyddau gydag arian, siec neu gerdyn debyd, peidiwch â chael eich denu i gymryd Cytundeb Credyd Estynedig, heblaw ei fod yn gweithio allan yn rhatach i chi yn y pen draw.

5. Siopwch o gwmpas

Ceisiwch edrych ar gymaint o wahanol lefydd ac sydd yn bosib am y pris gorau. Prynwch beth ’rydych eisiau, dim beth mae pobl yn dweud yr ydych ei angen. Byddwch yn wyliadwrus o warantau estynedig; efallai y bydd y gost o drwsio yn costio llai na chost y warant.

6. Byddwch yn saff drwy brynu yn saff

Beth bynnag ydi’r fargen, beth bynnag ydi’r demtasiwn, peidiwch â phrynu gan fasnachwyr anawdurdodedig a pheidiwch â benthyg gan fenthyciwr anawdurdodedig. Efallai bydd y cynilion cychwynnol a’r hwylustod yn gamarweiniol.

7. Darllenwch y print man

Edrychwch am unrhyw fanylion cuddiedig mewn cytundeb credyd. Gweithiwch allan y cyfanswm taladwy. Gwnewch yn siŵr bod y taliadau misol oddi fewn eich cyllideb cyn arwyddo’r cytundeb. Gellir llog di-dâl edrych yn ddeniadol, ond os nad ydych yn talu ar amser neu yn methu taliad, efallai y byddech yn talu llawer mwy yn y pen draw.

8. Gwnewch wiriadau credyd eich hun

Os ydych am ddefnyddio cerdyn credyd, edrychwch o gwmpas a chymharwch dermau. Mae rhai cardiau yn codi tal llog uchel ond yn eich denu drwy ddarparu cyfnod llog di-dâl bychan, neu ddisgownt. Cyllidwch am y costau yma i gyd a rhoi dyddiadau talu yn eich dyddiadur.

9. Byddwch yn drefnus

Mae llawer o bethau i’w gofio dros y Nadolig. Os ydych wedi benthyg arian, peidiwch ag anghofio eich bod angen gwneud taliad yn fuan. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud taliad ar amser i osgoi costau ychwanegol, hyd yn oed os ond yn gwneud y taliad isafswm.

10. Dechreuwch gynllunio a chynilo ar gyfer y Nadolig nesaf

Unwaith mae Nadolig drosodd, mae’n syniad i edrych ar beth wnaethoch yn dda neu ddim mor dda. Dysgwch o gamgymeriadau a dechreuwch gynllunio sut y byddwch yn gwneud pethau yn wahanol y flwyddyn nesaf. Mae hefyd yn amser da i ddechrau cynilo ar gyfer y Nadolig nesaf.

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share